สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่