สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ