สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

การติดตามโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา

วันที่ : 21 ก.ย. 2566


วันที่ 21 กันยายน 2566 นายประชา ไชยศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 พร้อมด้วย นางผ่องศรี ง้าวกาเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางรุ่งทิวา แก้วพรมงาม นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ และนางพรรณพัชร พรมเพ็ชร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ได้ไปติดตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านอ้อวิทยา อำเภอแม่ทะ และกำชับให้ดำเนินการตามคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2566 อย่างเคร่งครัด