สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

มอบทุนเสมอภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ : 18 ก.ย. 2566


วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยามอบทุนเสมอภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 แก่นักเรียนจำนวน 44 ทุน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน