สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย

วันที่ : 15 ก.ย. 2566


วันที่ 14 กันยายน 2566 คณะครูได้นำนักเรียนเข้าร่วม โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีเจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองล้อมแรด ได้ให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับ ความปลอดภัยจากอัคคีภัยและเด็กติดอยู่ในรถ และวิธีการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ