วันที่ งาน/กิจกรรม
11-09-2023 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตวัยเรียน นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม)
11-09-2023 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตวัยเรียน นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖
15-08-2023 โครงการสภานักเรียน สพป.ลำปาง เขต 2 “เรียนรู้อย่างเท่าทัน มุ่งมั่นพัฒนาประชาธิปไตย”
06-07-2023 การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และบุคลากรด้านการเงินบัญชี และพัสดุ
17-06-2023 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้าใจ และทักษะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ACTIVE LEARNING
03-07-2023 ถอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 (แก้ไข)
17-06-2023 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้าใจ และทักษะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ACTIVE LEARNING (วิทยากรเพิ่มเติม)
17-06-2023 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้าใจ และทักษะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ACTIVE LEARNING (วิทยากรเพิ่มเติม)
17-06-2023 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้าใจ และทักษะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ACTIVE LEARNING (วิทยากร)
17-06-2023 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้าใจ และทักษะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ACTIVE LEARNING
03-07-2023 ถอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 (วิทยากร)
03-07-2023 ถอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21
10-06-2023 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการดำเนินงาน การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน (ครูนักจิตวิทยาในโรงเรียน) ระหว่างวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2566 (คณะทำงาน)
10-06-2023 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียน (ครูนักจิตวิทยาในโรงเรียน) ระหว่างวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2566
16-12-2022 รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม ว 9/2564, ว 10/2564, ว 11/2564 และ ว 12/2564 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้าราชการครู อ.สบปราบ)ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมลำปางหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
15-12-2022 รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม ว 9/2564, ว 10/2564, ว 11/2564 และ ว 12/2564 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้าราชการครู อ.เกาะคา)ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมลำปางหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
13-12-2022 รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม ว 9/2564, ว 10/2564, ว 11/2564 และ ว 12/2564 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้าราชการครู อ.เสริมงาม)ในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.ณ หอประชุมลำปางหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
07-12-2022 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม ว 9/2564, ว 10/2564, ว 11/2564 และ ว 12/2564 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้าราชการครู อ.เถิน)ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.
14-12-2022 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม ว 9/2564, ว 10/2564, ว 11/2564 และ ว 12/2564สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้าราชการครู อ.แม่ทะ)
06-12-2022 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม ว 9/2564, ว 10/2564, ว 11/2564 และ ว 12/2564 วันที่ 6 ธันวาคม 2565 (อำเภอแม่พริก) ณ โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา
29-01-2023 การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 (ผู้ฝึกซ้อม)
28-01-2023 การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 (นักกีฬา)
20-12-2022 โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ โครงการสภานักเรียน สพป.ลำปาง เขต 2 “เรียนรู้อย่างเท่าทัน มุ่งมั่นพัฒนาประชาธิปไตย”
20-09-2022 [ผู้ร่วมการอบรม] โครงการขยายผลนวัตกรรม Family café (Learning and Sharing Space) ด้วยกระบวนการ Mini Hackathon สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 (เพิ่มเติม)
20-09-2022 [ผู้ร่วมการอบรม] โครงการขยายผลนวัตกรรม Family café (Learning and Sharing Space) ด้วยกระบวนการ Mini Hackathon สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
20-09-2022 [คณะทำงาน] โครงการขยายผลนวัตกรรม Family café (Learning and Sharing Space) ด้วยกระบวนการ Mini Hackathon สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
25-03-2022 การอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา
14-03-2022 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
23-02-2022 การพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วย เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ผ่านโปรแกรม GooGle Meet
13-09-2021 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
20-08-2021 โครงการให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูปแก่โรงเรียน เพื่อการประชาสัมพันธ์ lpg2.go.th